Doprava ZDARMA pro objednávky v hodnotě nad 2000 Kč 🚚 !

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují poměry vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností MY TRENDY WARDROBE s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99056, se sídlem Kounicova 677/2,60200, Brno, IČ 05937094, DIČ CZ05937094 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení - Raiffeisenbank, číslo účtu 4883497003/5500 a spotřebitelem s bydlištěm v České republice (dále jen "kupující"), v případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetových stránek www.eshop.za-vylohou.cz (dále jen "internetový obchod").

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Obsah kupní smlouvy tvoří objednávka kupujícího doručena prodávajícímu za níže uvedených podmínek (obchodní podmínky a další listiny, na které se v objednávce či obchodních podmínkách odkazuje jako na obsah kupní smlouvy). Kupní smlouva je uložena u prodávajícího, v jeho sídle a prodávající umožní kupujícímu ke kupní smlouvě přístup.

Smluvní vztah mezi kupujícím a provozovatelem vzniká doručením a přijetím objednávky, jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

Náklady (telefon, internet a jiné) vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3. Nabídka zboží

Zboží nabízené na internetových stránkách obchodu je nabídkou zboží, které má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při jeho podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Pokud prodávající přes veškeré vynaložené úsilí není schopen objednané zboží dodat, zejména z důvodu vyčerpání zásob nebo jelikož nejsou okamžitě k dispozici, bude o takové skutečnosti kupující vyrozuměn co nejdříve.

Obchodní dokumentace prodávajícího zahrnuje i katalogy a reklamní předměty prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího, na které může kupující doručit objednávku a prostřednictvím kterých se může kupující obrátit na prodávajícího za účelem žádosti o poskytnutí jakýchkoli informací, včetně informací o zpracování jeho osobních údajů, uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od kupní smlouvy, jsou:

---

Zákaznické oddělení

 

eshop@za-vylohou.cz

---

Prodávající informuje kupující o vlastnostech prodávaných výrobků, (dále i jako "věc" nebo "zboží"), o způsobu použití a údržby výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby, a o dalších skutečnostech požadovaných právními předpisy. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, jsou informace obsaženy v přiloženém písemném návodu.

Fotografie zboží poskytují celkový náhled každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že zobrazení barevného provedení zboží na elektronickém nosiči může být zkreslující. Velikost zboží je uvedena na stránkách ve formě přehledného seznamu. Informace nezbytné pro výběr velikosti jsou rovněž k dispozici na stránkách a dále i v obchodních dokumentech prodávajícího.

Veškeré zboží prodávajícího vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nabídky prodávajícího jsou časově omezeny. Nabídky jsou platné po dobu, po kterou jsou zveřejněny na stránkách či po dobu a za podmínek uvedených na stránkách nebo v obchodní dokumentaci.

 

4. Objednávky

Kupující objednává zboží pouze prostřednictvím internetových stránek. Kupní smlouva se uzavře mezi prodávajícím a kupujícím v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku:

 1. objednané zboží vloží do “košíku”,
 2. vyplní v zobrazeném formuláři požadované údaje,
 3. zkontroluje objednávané zboží, jejich celkovou kupní cenu a výši nákladů na dodání objednávaného zboží (dále jen “náklady na dodání”),
 4. seznámí se s obchodními podmínkami a odsouhlasí je tím, že na formuláři pro výběr způsobu platby zaškrtne políčko “Souhlasím s podmínkami služby a budu je bezpodmínečně dodržovat.”,
 5. klikne na tlačítko “potvrdit a zaplatit”.
 6. Kupující může zkontrolovat a opravit chyby vzniklé při zadávání dat během procesu objednávání v internetovém obchodě před odesláním objednávky.    

Neprodleně poté, co prodávající obdrží objednávku kupujícího, zašle prodávající na e-mail zadaný kupujícím zprávu, kterou potvrdí obdržení objednávky. Zpráva obsahuje:

 1. souhrnný přehled hlavních charakteristik kupní smlouvy, tj. objednané zboží, cenu, výši nákladů na dodání, adresu pro dodání zboží a fakturaci,
 2. v případě platby běžným bankovním převodem v následujícím emailu kupující obdrží údaje pro platbu objednávky - číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky.

5. Cena a způsob platby

Ceny zboží jsou ceny, které jsou uvedeny:

 1. v obchodní dokumentaci prodávajícího;
 2. na stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy, pokud je nabídka doručena prostřednictvím stránek.

Ceny uvedeného zboží na stránkách jsou uvedeny včetně DPH, bez nákladů na dodání. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.  

Náklady na dodání jsou uvedeny v Kč a určeny dle výběru dopravce kupujícím pro dodání zboží na území České republiky a Slovenské republiky. Pro objednávky nad 2000 Kč je poštovné zdarma.

Kupující platí cenu zboží a náklady na dodání bezhotovostně a to bankovním převodem nebo prostřednictvím systému GoPay (platba kartou, GoPay účet, platba převodem přes GoPay), pro dokončení objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Po vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla připsána příslušná částka na účet prodávajícího.

Při platbě kartou, PayPal nebo Gopay kupující obdrží elektronický doklad v e-mailu "Informace o vaší platbě z www.eshop.za-vylohou.cz" po kliknutí na tlačítko "Zjistěte zda už máte zaplaceno".

6. Doprava

Zboží je doručováno výlučně na území České a Slovenské republiky.

Zásilky v rámci České republiky jsou přepravovány a doručovány v rámci PPL, zásilkovny, GLS dle volby zákazníka. Zásilky do Slovenské republiky jsou přepravovány a doručovány v rámci GLS a zásilkovny.

Lhůty pro dodání zboží uvedené na stránkách a v obchodní dokumentaci jsou obvyklé průměrné lhůty pro zpracování objednávky, odeslání a doručení zboží. Mají jen informativní povahu. U objednávek doručených prostřednictvím stránek je maximální lhůta pro dodání výrobků standardní zásilkou 3-10 dní od přijetí objednávky prodávajícím.

Zboží se považuje za dodané v okamžiku, kdy dopravce na adrese určené kupujícím předal kupujícímu objednané zboží.

Pro uplatnění jakýchkoliv práv z vadného plnění, (dále také jako „reklamace“), je kupující oprávněn obrátit se na zákaznické oddělení prodávajícího.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovýmto způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů za zvolený způsob dopravy.

O odeslání zboží bude provozovatel informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky dle aktuálního ceníku dopravce.

Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, označení zboží, kupní cena a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.

Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s obchodními podmínkami.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku), tj. prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

Kupující je oprávněn v této lhůtě odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na emailovou adresu eshop@za-vylohou.cz. Na uvedené emailové adrese si kupující žádá o zaslání formuláře Odstoupení od kupní smlouvy a vyplněný originál přiloží do balíčku k vrácené objednávce. 

Kupující je v této lhůtě oprávněn zboží i vyměnit za jiné zboží prodávajícího. V takovém případě je objednávka nového zboží brána jako nová objednávka, kterou kupující hradí včetně nákladů na dodání. Peníze za původně zakoupené a následně vrácené zboží budou proplaceny kupujícímu prodávajícím převodem na účet.

Pokud je spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje a to písemně na elektronickou adresu prodávajícího.

Pokud si kupující přeje informovat prodávajícího o důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy, vyrozumí o něm do třiceti dní od převzetí zboží prodávajícího prostřednictvím emailu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy získal, a to převodem na účet kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, pouze pokud je vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je v takovém případě oprávněn vůči kupujícímu uplatnit právo na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst ji od vrácené částky.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v zákonem stanovených případech, tj. zejména od smluv:

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. dodávce zboží, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 4. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav;
 5. dodávce výrobků v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 6. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal; nebo
 7. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Ohledně reklamace a formuláře pro Odstoupení od kupní smlouvy nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu eshop@za-vylohou.cz

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku kupujícího vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle prodávajícímu bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží v odpovídající výši. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky na bankovní účet, který kupující uvedl.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží doručí.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

8. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu. V případě již uhrazené objednávky a nedoručení zboží budou veškeré peněžní prostředky vráceny zpět na účet kupujícího bez zbytečného odkladu.

9. Práva z vadného plnění - jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době kdy, kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Výše uvedené se neuplatní:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím výrobku věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Zákonná práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy (tj. vrátit zakoupenou věc, přičemž mu bude vrácena kupní cena).

Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejdříve po dvou opravách) nebo pro větší počet vad (současně nejméně tří). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Smluvní záruka

Smluvní záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávnou údržbou.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze; byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží zaslané dopravcem, na předem smluvenou adresu prostřednictvím emailové komunikace.

Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající rozhodne o reklamaci ze strany kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci, dle které bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro odeslání reklamovaného zboží.

V případě, že si kupující nepřevezme reklamované zboží zaslané prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené náklady na doručení či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

10. Duševní vlastnictví a související práva

Obsah obchodní dokumentace prodávajícího, stránky a všechny složky, které je tvoří, zejména fotografie, texty, prezentace, známky, vzory či počítačové programy, (dále jen „předměty práv k duševnímu vlastnictví“), jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy souvisejícími.

Předměty práv k duševnímu vlastnictví mohou třetí osoby užívat pouze v případech stanovených zákonem, nebo pokud osoba k tomu oprávněná udělí třetím osobám k užití předmětů práv k duševnímu vlastnictví licenci.

11. Osobní údaje

Při objednání zboží kupující poskytuje prodávajícímu údaje nezbytné pro zpracování objednávky.

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu přesné údaje a zejména dbát na to, aby emailový účet byl dostupný od okamžiku, kdy jej prodávajícímu poskytl.

Kupující má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů, právo žádat prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, právo žádat prodávajícího o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem.

Kupující může vykonat tato práva jedním z následujících postupů:

 • pokud kupující nemá registraci může prostřednictvím rubriky „Kontaktujte nás“ v internetovém obchodě zaslat žádost o poskytnutí údajů;
 • v případě, že má kupující registraci v internetovém obchodě, může si své osobní údaje zkontrolovat ve svém zákaznickém účtu.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00073137.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícího pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
 2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

12. Rozhodné právo - spory

Kupní smlouva jakož i veškerá související práva a povinnosti se řídí českým právem a k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, pokud není níže uvedeno jinak.

Veškeré spory z kupní smlouvy řeší smluvní strany smírně. Kupující se za tímto účelem může obrátit na zákaznické oddělení prodávajícího.

Pokud není spor vyřešen smírně, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mailová adresa: adr@coi.cz

Internetové stránky: adr.coi.cz

Pokud ani přes naši snahu rychle vyřídit Vaši reklamaci nedosáhnete uspokojivého řešení do doby jednoho (1) kalendářního měsíce od okamžiku doručení této reklamace, máte možnost obrátit se na platformu pro řešení sporů on-line, kterou nabízí Evropská komise na následující url adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

13. Závěrečná ustanovení

Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy eshop@za-vylohou.cz.

Zpět do obchodu